Missie en visie

 

De missie van de SWZP is om aan kwetsbare ouderen persoonsgerichte zorg, -begeleiding, -welzijn en behandeling te bieden binnen een passende woon- en leefomgeving, in nauwe samenwerking met elkaar.

 

Visie
Onze kernwaarden zijn dat we kleinschalig en betrokken zijn. Onze zorg voor ouderen in en rondom onze locaties is persoonsgericht, met volop aandacht voor welbevinden en gastvrijheid. We werken in een cirkel van zorg en diensten rondom onze doelgroep: van huishouding, restaurant, maaltijdservice aan huis, welzijn, thuiszorg, dagbesteding, zorg met verblijf met en zonder behandeling.

Wij werken nauw samen, in multidisciplinair verband, waarbij participatie van familie en mantelzorgers een prominente plek heeft. Veilige en verantwoorde zorg vormen de basis voor het bieden van persoonsgerichte zorg. Het welbevinden van onze zorgvragers staat centraal in ons handelen en gedrag.

De zorgvisie van SWZP is gebaseerd op de mensvisie van Levinas en de christelijke traditie. Hierbij gaan wij in onze zorg- en dienstverlening uit van een holistische mensvisie, waarin wij de mens als ondeelbaar geheel zien op lichamelijk, sociaal, psychisch, levensbeschouwelijk en spiritueel gebied. Daarnaast is ons uitgangspunt dat elk mens in staat wordt gesteld zoveel mogelijk zelf inhoud en richting te geven aan zijn/haar leven.

Zelfbeschikking en verantwoordelijkheid zijn de waarden achter onze visie, die in onze uitwerking zelfstandigheid, zelfredzaamheid, keuzevrijheid en privacy centraal stelt. Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze zorgverlening. Persoonlijke aandacht vinden wij hierbij onontbeerlijk.