Update m.b.t. Coronaregels binnen de SWZP

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Woensdag 26 januari 2022

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Hieronder volgt een terugblik persconferentie d.d. 25 januari jl. en het daarop aangepast beleid van de SWZP

Het aantal besmettingen is hoog, veel mensen zitten thuis in isolatie of quarantaine. Naar verwachting zal het aantal coronapatiënten stijgen door de versoepelingen die gisteravond in de persconferentie zijn afgekondigd. Toch heeft het kabinet besloten dat, ondanks de risico’s en onzekerheden, deze grote stap verantwoord gezet kan worden. Juist daarom is het belangrijk om je aan de maatregelen te houden. Dat geldt voor ons allemaal; we gaan open onder voorwaarden!

 • Dit betekent voor de SWZP dat onze restaurants weer open mogen voor bezoek van buiten, in bijzonder voor de mensen uit de aanleunwoningen en de buurtbewoners. Een vaste zitplaats is wel een voorwaarde (geplaceerd) en moet er 1.5 meter afstand gehouden worden van elkaar. Daarnaast is het dragen van een mondkapje verplicht, deze kan af zodra iemand zit.
 • We blijven aandacht houden voor de anderhalve meter regel! Ook blijven we alert op vaak handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en ventileren. We zullen alle bezoekers en gebruikers van buiten en binnen zonodig aan deze afspraken herinneren.
 • Bezoek in de gezamenlijke huiskamers is helaas nog niet mogelijk. De huidige afspraken rondom bezoek houden we voorlopig dan ook aan: Bezoek voor de bewoners op het appartement / kamer mag met maximaal twee personen per bezoek tegelijkertijd en maximaal vier bezoekers per bewoner per dag. Reden: De huiskamers zijn te klein om bezoek op een voor de bewoners en medewerkers veilige manier te kunnen ontvangen.
 • De restaurants mogen weer open, ook in Heel Europa is het restaurant van de Prinsenstichting weer open, daar kan bezoek met de bewoner op een veilige manier zitten. Dat is ook nog gezellig voor de bewoner.
 • De overheid adviseert om voorafgaand aan bezoek een zelftest te doen.
 • Evenementen worden binnen en buiten weer toegestaan. Dit betekent dat welzijnsactiviteiten voor (buurt-)bewoners weer mogelijk zijn. Ook weer onder dezelfde voorwaarden, voldoende afstand, behalve als de bewoners in een veilige bubbel bij elkaar zijn. Zodra er meerdere groepen bewoners en/of bezoekers bij elkaar zijn voor een activiteit dienen de regels voor afstand weer in acht te worden genomen. Voor gasten en bezoekers, medewerkers en vrijwilligers blijft het dragen van een mondmaskers en afstand houden, handhygiëne regels etc. uitgangspunt voor veilig handelen en voorwaarde voor veilige zorg.
 • Ook dienen de gebruikte ruimten steeds goed geventileerd te worden.

Maatwerk zo veel mogelijk
We proberen in alle situaties maatwerk af te spreken, met bezoekers, familie en mantelzorgers. Dat is voor teams soms ingewikkeld, zeker in emotionele situaties van palliatieve zorg bijvoorbeeld. We proberen zoveel mogelijk ruimte te bieden maar blijven ook bij onze basisregels van aantal bezoekers op het appartement enzovoort. We proberen in overleg met de familie passende afspraken te maken in die situatie. We doen dit voor de veiligheid van de bewoners.

Namens de SWZP,

met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer
Directeur-bestuurder

Ontwikkeling ouderenzorg in onze regio

In de regio hebben we als ouderenzorg-instelling met het Zorgkantoor en andere partners gesprekken gevoerd over verbetering van de samenwerking in de toekomst om zo de verpleeghuiszorg te verbeteren.

De uitgangspunten voor de toekomst zijn gedeeld met de gemeenten, woningcorporaties en andere zorgpartijen in de regio (zie Regiovisie 2020-2025 en het persbericht Goud).

Daarnaast heeft het Zorgkantoor Zilveren Kruis Achmea voor iedere regio een prognose gemaakt op basis van de bevolkingssituatie van de toekomstige behoefte aan zorg (zie Regiomonitor 2021).

Ook de overheid (VWS) denkt na over de toekomst van de ouderenzorg (zie de Dialoognota ouder worden 2020-2040).

Met dit alles en onze eigen ervaringen maakt de SWZP als kleine stichting voor ouderenzorg ook haar toekomstbeleid; over de locaties, de voorzieningen, over gastvrijheid en goede zorg, over de toenemende zorgzwaarte en de noodzakelijke behandeling, de kwaliteit van zorg en de arbeidsmarkt, de visie op de zorg en dienstverlening van de SWZP, enzovoort.

Update m.b.t. Coronaregels binnen de SWZP

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 13 januari 2022

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

De mate van verspreiding van de Omikron-variant van Covid-19 noopt ons tot het benadrukken van de maatregelen om juist verdere verspreiding zo veel als mogelijk tegen te gaan:

 • Mondkapje dragen maakt het verschil! (Familie-) Bezoek aan bewoners leidt anders tot onnodige risico’s op besmetting
 • Familie van bewoners en overige bezoekers wordt nadrukkelijk gevraagd om een mondkapje te dragen tijdens het bezoek en deze ook niet af te doen, ook niet wanneer men zit!
 • Bezoek wordt alleen op de eigen kamer of in het eigen zorgappartement ontvangen. Familie en bezoekers mogen de huiskamer en het restaurant niet betreden!
 • Ook moet er blijvend aandacht zijn voor de anderhalve meter afstand regel.

We vragen hier nadrukkelijk om, omwille van het feit dat wij in toenemende mate geconfronteerd worden met bezoekers die uiteindelijk positief getest worden. Wanneer bezoekers constant een mondkapje hebben gedragen en de andere maatregelen in acht hebben genomen, hoeven er geen quarantaine maatregelen genomen te worden. Een woongroep hoeft dan bijvoorbeeld niet in isolatie. Het continu dragen van een mondkapje maakt dus veel verschil!

Gebruik lift
Het is opgevallen dat bij het gebruik van de liften niet altijd de corona-maatregelen worden opgevolgd. Blijf alert dat er maximaal 2 personen tegelijkertijd gebruik maken van de lift, zodat er afstand gehouden kan worden! Uitzondering hierop is wanneer bewoners begeleiding nodig hebben van een medewerker.

Als afsluiting: aankomende vrijdag is er een volgende persconferentie. Dan wordt duidelijk wat de overheid besluit voor de komende periode.

Wij rekenen op uw begrip en medewerking om de komende tijd de veiligheid en bescherming van onze cliënten en bewoners voorop te blijven stellen.

Namens de SWZP, met vriendelijke groet, Wim van ’t Veer Directeur-bestuurder

Update m.b.t. Coronaregels binnen de SWZP

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Maandag 20 december 2021

 

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

De afgelopen zaterdag afgekondigde lockdown vanwege de Omikron-variant van het Covid-19 virus heeft ook gevolgen voor de afspraken over bezoek en toegankelijkheid van de gebouwen en activiteiten van onze zorg. We zetten de afspraken en stand van zaken hieronder voor u op een rijtje:

• De restaurants zijn gesloten voor alle bezoek van buiten. Alleen onze intramurale bewoners en cliënten van de zorgtafel maken gebruik van de restaurantfaciliteiten.

• De dagbesteding (De Dageraad, De Orchidee en De Tuinkamer) blijft open en werkt op een veilige manier, onder de hygiëne voorwaarden en de 1.5m afstandsregels worden in acht genomen.

• Toegang voor bezoek van de bewoners op de locaties is mogelijk met maximaal 2 personen per dag op het appartement of in de eigen kamer van de bewoner. Conform de overheidsmaatregelen geldt tijdens de feestdagen maximaal 4 bezoekers per dag. Tijdens het bezoek dient 1.5 m afstand gehouden te worden, dit betekent voor onze locaties dat er niet 4 bezoekers tegelijkertijd ontvangen kunnen worden door bewoners in hun appartement of eigen kamer.  Om het contact met andere bewoners te vermijden is bezoek in de gezamenlijke huiskamer en/of in het restaurant niet mogelijk.

• Wij verzoeken de externe bezoekers om zich vooraf te laten registeren bij de gastvrouw op de betreffende locatie, dit kan zowel telefonisch als op de locatie zelf. Zo houden wij het overzicht dat er maximaal 2 bezoekers per dag per bewoners op bezoek zijn geweest.

• Al onze intramurale bewoners hebben op 14 december jl. desgewenst hun boostervaccinatie gekregen, medewerkers krijgen hiervoor deze week de gelegenheid. • De kerstvieringen gaan door, in de beschermde bubbel voor de bewoners in de beweeg- en huiskamergroepen, zodat we ondanks deze beperkingen er toch nog een mooie en gezellige tijd van kunnen maken.

• Onze zorg- en welzijnsmedewerkers kunnen tijdens de feestdagen u(w naaste) helpen om digitale verbindingen met elkaar te leggen.

• Het ophalen van onze bewoner of cliënten tijdens de feestdagen kan, maar daarbij benadrukken wij graag de afspraken (basisregels) over hygiëne en veiligheid voor onze bewoners en cliënten.

 

Wij rekenen op uw begrip en medewerking om de komende tijd de veiligheid en bescherming van onze cliënten en bewoners voorop te blijven stellen.

Wij wensen u ondanks alles in deze nare tijd toch goede en fijne feestdagen met elkaar en alvast de beste wensen voor 2022, vooral in goede gezondheid.

Namens de SWZP, met vriendelijke groet, Wim van ’t Veer Directeur-bestuurder

 

Update m.b.t. Coronaregels binnen de SWZP

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Woensdag 15 december 2021

Betreft: Update m.b.t. corona binnen de SWZP

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Actuele stand van zaken m.b.t. corona binnen SWZP

Onder de intramurale bewoners zijn er momenteel geen (verdenkingen) op besmettingen. In de thuiszorg is het gelukkig ook rustig wat betreft (verdenkingen op) besmettingen.
Maar we houden ons hart vast, aangezien er om ons heen in de verpleeghuiszorg wel besmettingen en uitbraken aan de orde zijn en de Omikron-variant naar verwachting snel dominant gaat worden.

Gelukkig hebben al onze intramurale bewoners gisteren de boostervaccinatie gekregen. Dank aan een ieder die hierbij betrokken is geweest. Zonder jullie hulp was de dag niet zo goed verlopen. Het GGD-prikteam heeft ons gecomplimenteerd voor de organisatie.

Besmettingen onder personeel 
Er zijn steeds meer besmettingen in de regio onder medewerkers. De uitvoering van de zorg binnen de thuiszorg, in de ziekenhuizen en in de VVT staat erg onder druk. Het verzuim onder zorgmedewerkers is hoog door besmettingen met covid. Familie en medewerkers moeten des te voorzichtiger zijn in hun contacten om vervolgens onze bewoners en cliënten niet te besmetten. Want ook bij de bewoners in de thuiszorg en intramuraal lopen het aantal besmettingen op.  

Mondkapjesplicht
Het crisisteam is ter ore gekomen dat niet altijd de mondkapjesplicht wordt opgevolgd door bezoekers. Het betreft hier een plicht, bezoekers wordt verzocht zich aan de regels te houden.

Bezoek in coronatijd – de aankomende feestdagen 
Onze boodschap aan elkaar in de komende tijd is: hou je aan de afspraken over hygiëne en bezoek! Dus op de woongroepen bezoek op eigen kamer en niet in de huiskamer. Er kunnen maximaal twee bezoekers tegelijk op het appartement zijn. 

Wijs elkaar op het handhaven van de basisregels over het dragen van het mondkapje, over hand hygiëne, bezoekregels voor bewoners, anderhalve meter afstand houden etc. Wij willen de komende Kerstperiode de bewoners zoveel mogelijk gezelligheid en welbevinden bieden. Ondanks alle corona maatregelen. Dat betekent dat we als medewerkers en mantelzorgers ons moeten aanpassen, en hen moeten beschermen om besmettingen te voorkomen.
Het spreekt voor zich dat, indien er sprake is van terminale zorg bij een bewoner, er maatwerk afspraken kunnen worden gemaakt over bezoek en passend afscheid nemen.

Ik hoop u langs deze weg voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich wenden tot het zorgteam.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Update m.b.t. Coronaregels binnen de SWZP

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Woensdag 1 december 2021

Betreft: Update m.b.t. corona binnen de SWZP

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Actuele stand van zaken m.b.t. corona binnen SWZP
Op een woongroep (DTG) hebben drie bewoners corona gerelateerde klachten. Deze bewoners zijn dinsdag 30-11 getest. In afwachting van de testuitslagen is de woongroep in quarantaine. Gedurende quarantaineperiode is maximaal 1 bezoeker per dag welkom bij de bewoner in zijn/haar eigen kamer/appartement. De bezoeker dient volledige PBM te dragen.

Besmettingen onder personeel
Er zijn steeds meer besmettingen in de regio onder medewerkers. De uitvoering van de zorg binnen de thuiszorg, in de ziekenhuizen en in de VVT staat erg onder druk. Het verzuim onder zorgmedewerkers is hoog door besmettingen met covid. Familie en medewerkers moeten des te voorzichtiger zijn in hun contacten om vervolgens onze bewoners en cliënten niet te besmetten. Want ook bij de bewoners in de thuiszorg en intramuraal lopen het aantal besmettingen op.

Bezoek in coronatijd – de aankomende feestdagen
Onze boodschap aan elkaar in de komende tijd: hou je aan de afspraken over hygiëne en bezoek! Wijs elkaar op het handhaven van de basisregels over het dragen van het mondkapje, over hand hygiëne, bezoekregels voor bewoners, anderhalve meter afstand houden etc. Wij willen de komende sinterklaas en kerstperiode de bewoners zoveel mogelijk gezelligheid en welbevinden bieden. Ondanks alle corona maatregelen. Dat betekent dat we als medewerkers en mantelzorgers ons moeten aanpassen, en hen moeten beschermen. Dan kunnen we de aankomende periode hopelijk zonder besmettingen door komen en gaan we zo snel mogelijk op voor de booster vaccinatie voor bewoners en medewerkers.

Covid besmettingen stand van zaken in de regio
We houden intensief contact met de GGD, RIVM en de collega’s in de VVT en Actiz over de voortgang van de booster vaccinaties. Voor bewoners zijn wij afhankelijk van de GGD wanneer zij een planning voor de uitvoering van het prikken op locatie leveren. We hebben ons aangemeld met de locaties. Men denkt dat dit januari wordt, we houden de druk er op om sneller te gaan. Voor de medewerkers wordt door de GGD ook gezegd dat er zo snel mogelijk een aparte prikstraat komt. Vanwege het hoge verzuim onder medewerkers hebben we als VVT instellingen in de regio gezegd dat we zo lang niet kunnen wachten en zijn we in gesprek met de ziekenhuizen in de regio om na te gaan of we zelf onze medewerkers kunnen vaccineren met de booster. Zodra we daar meer over weten horen jullie het.

Sluitingstijden restaurant voor externen: 17.00 uur beperkte lockdown
Door de beperkte lockdown sinds afgelopen zondag is de maaltijdservice voor de aanleunwoningen en wijkbewoners weer afgeschaald van het restaurant naar de thuissituatie. Voor de zogenaamde zorgtafel maken we een uitzondering omdat deze bewoners anders niet goed verzorgd en geholpen kunnen worden. De zorgtafel zien we als intramuraal. Dus zijn deze cliënten via de thuiszorg en de dagbesteding na 17.00 uur wel welkom in de restaurants.

Boosterprik (3e vaccinatie)
Voor bewoners:
Aanmeldingen voor de boostervaccinatie voor onze intramurale cliënten zijn gedaan, in de loop van december starten we met het verzamelen van toestemmingsverklaringen voor de vaccinaties. Naar verwachting vanaf januari 2022 start de GGD met vaccineren in instellingen zonder eigen medische dienst (SWZP).
Extramurale cliënten worden niet via de SWZP gevaccineerd. Zij kunnen gebruik maken van de uitnodiging van het RIVM voor een vaccinatie bij een GGD-priklocatie.
Er komt een nieuwe vaccinatielocatie in Purmerend, te weten aan het evenemententerrein (kruising Westerweg, nabij het Purmerbos). Op dit terrein komt tijdelijk een tentpaviljoen en een parkeerterrein. Naar verwachting opent deze priklocatie de 3e week van december. Hoogstwaarschijnlijk is een week eerder de locatie ‘planbaar’. De andere vaccinatielocatie in onze regio bevindt zich in Zaandam.

Blijf je houden aan de basisregels!
Het is van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu wel of niet gevaccineerd bent. Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder het virus zich kan verspreiden en hoe minder beperkende maatregelen er nodig zullen zijn. De basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen.
Onder basisregels wordt verstaan:
– Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
– Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
– 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
– Schud geen handen.
– Was vaak en goed je handen.
– Hoest en nies in je elleboog.
– Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Update m.b.t. Coronaregels binnen de SWZP

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Woensdag 17 november 2021

Betreft: Update m.b.t. corona binnen de SWZP

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Hierbij een update over de stand van zaken met betrekking tot de coronaregels binnen de SWZP

 

Bezoek in coronatijd – aangepaste bezoekregeling
Veel mensen besmetten elkaar met corona als ze bij elkaar op bezoek gaan. Wij volgen in onze huizen te allen tijde de landelijke adviezen m.b.t. bezoek thuis.
Het actuele overheidsadvies is onlangs aangescherpt en het dringende advies is om maximaal 4 gasten per dag thuis te ontvangen (kinderen tot 12 jaar tellen niet mee) en 1.5 meter afstand te houden van mensen buiten je eigen huishouden.

I.v.m. de recente aanscherpingen passen we de bezoekregeling voor onze woongroepen aan:
Bezoek vindt plaats op de eigen kamer en niet in de huiskamer. Tijdens uw bezoek dient u een mondkapje te dragen, dit dient een chirurgisch mondmasker type 2 te zijn. Tevens dient u 1.5 meter afstand te houden.

Blijft u tijdens een bezoek aan de basisregels houden:
Houdt u aan de hygiënemaatregelen. Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en was (vaak) uw handen, ook tijdens uw bezoek.
Draag een mondkapje, bij de ingangen van onze huizen kunt een mondkapje verkrijgen. Als u zit ( op de kamer of in het appartement) mag het mondkapje af, mits u  1.5 meter afstand kunt houden.
Zorg voor voldoende frisse lucht. Zet een raam open bij bezoek en lucht na het bezoek goed door.
Het spreekt inmiddels voor zich dat wanneer u klachten heeft, zoals keelpijn, hoofdpijn, neusverkoudheid, hoesten en koorts u niet op bezoek kunt komen. U dient zich dan eerst te testen.

Ik hoop u langs deze weg voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich wenden tot het zorgteam.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend

 

Update m.b.t. Coronaregels binnen de SWZP

Betreft: Update m.b.t. corona maatregelen binnen de SWZP
Woensdag 3 november 2021

 

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Dinsdagavond 2 november jl. zijn er door het kabinet wederom extra maatregelen afgekondigd om de snelle verspreiding van het coronavirus te remmen. Hierbij informeren wij u over aanpassingen in ons coronabeleid.

 

Per 6 november a.s. gaat de mondkapjesplicht weer gelden in Nederland. Mondkapjes zijn opnieuw verplicht op alle publieke locaties binnen waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden. Binnen SWZP voeren we de mondkapjesplicht per vandaag, woensdag 3 november 2021, weer in. Het dragen van een mondkapje geldt voor zowel bezoekers als medewerkers. Wanneer u zit mag het mondkapje af, mits er 1.5 meter bewaard kan worden.

 

Bij de ingangen van onze huizen kunt u een mondkapje verkrijgen. Ook blijven wij u vragen om uw handen te desinfecteren bij binnenkomst. Het spreekt inmiddels voor zich dat wanneer u klachten heeft, zoals keelpijn, hoofdpijn, neusverkoudheid, hoesten en koorts u niet op bezoek kunt komen. U dient zich dan eerst te testen.

 

We blijven u ook vragen om de basisregels te blijven volgen, of u nu wel of niet gevaccineerd bent. Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder het virus zich kan verspreiden en hoe minder beperkende maatregelen er nodig zullen zijn. De basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

 

Onder basisregels wordt verstaan:

 • Testen bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD. Ook als u al gevaccineerd bent.
 • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
 • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm uzelf en anderen.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak en goed uw handen.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes

Ik hoop u langs deze weg voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich wenden tot het zorgteam.

Met vriendelijke groet,
Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Update m.b.t. Coronaregels binnen de SWZP

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 30 september 2021

Betreft: Update m.b.t. corona binnen de SWZP

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Hierbij een update over de stand van zaken met betrekking tot de nog resterende basiscoronaregels binnen de SWZP

Beste familieleden en mantelzorgers,

Afgelopen weekend zijn de maatregelen tegen besmetting met het corona virus losgelaten door de overheid. Wij volgen in ons beleid het overheidsbeleid en de adviezen daarbij vanuit Verenso en het RIVM. Dat betekent dat we in de restaurants en de welzijnsactiviteiten -ook voor de buurt -weer open kunnen zonder beperkingen.

Welzijn
Voor de welzijnsactiviteiten in een beperkte ruimte willen we voorkomen dat er risico’s op kruisbesmettingen ontstaan. Dus bewoners vanuit één team bij elkaar. Voor de bustochten en in de bus hanteren we de overheidsregels van het openbaar vervoer. -bewoners uit een team bij elkaar in de bus →geen mondkapje – bewoners uit meerdere teams bij elkaar in de bus →wel een mondkapje

Bescherming en hygiëne
We laten bij de ingangen van de locaties de waarschuwing vanwege hygiëne en besmettingsrisico staan, want het virus is niet weg. Want soms zijn er toch weer besmettingen en moeten we weer overgaan tot beschermingsmaatregelen voor de bewoners. Verreweg de meeste cliënten en medewerkers zijn gelukkig nu gevaccineerd en zij behoren niet tot de groep waar nu de meeste besmettingen plaatsvinden. Het dragen van een mondkapje is dus niet meer nodig/verplicht, tenzij het volgens jouw professionele inschattingen welnoodzakelijk is of wanneer een client dit liever heeft. Facilitair blijft zorgen voor mondkapjes bij de ingangen, zodat bezoekers, indien gewenst, hiervan gebruik kunnen maken. Ook wordt er bij de ingangen aandacht besteed aan handhygiëne.

Klachten en testen
De regel blijft: heb je corona gerelateerde klachten, laat je testen! Dat adviseren we ook aan vrijwilligers, familie en mantelzorgers. We adviseren iedereen om dan een PCR-test af te laten nemen in de GGD-teststraat via telefoonnummer 0800-8101. Wij zijn van mening dat alleen de officiële PCR-test via de GGD, zekerheid biedt.

Basisregels
De basisregels blijven belangrijk, ook al zijn de maatregelen opgeheven!

Dus:
•          Was regelmatig je handen
•          Hoesten / nies in de elleboog
•          Testen bij klachten
•          Zorg voor voldoende frisse lucht
De basisregels helpen om besmetting van jezelf en anderen te voorkomen. Ook als je gevaccineerd bent.

Ik hoop u langs deze weg voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich wenden tot het zorgteam.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend